<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3176792194332476809\x26blogName\x3dPetruv+Blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://petrgutweil.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://petrgutweil.blogspot.com/\x26vt\x3d-2152021035642015175', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
čtvrtek 9. září 2010

Czech National Anthem

Protože je možné, že na můj blog mrkne i někdo na druhém konci světa. Chtěl jsem ukázat ten kousek planety, který se nazývá Czech Republic. Dlouho jsem nemohl na nic přijít a pak mě to napadlo. Hokej! S tátou jsme byli na vloni na finále hokejové ligy a je neuvěřitelné jak při prvním slově hymny všichni stichnou.

Tak tedy česká hymna

http://www.youtube.com/watch?v=9FaIsRxP2IQ

také trochu hokeje:-)
videa si musite skopírovat do prohlížeče, nejde mi udělat odkaz.

http://www.youtube.com/watch?v=xa0gvq9d054&feature=related


Pro anglicky mluvicí lidičky.


http://www.youtube.com/watch?v=fomLIfYKccs&feature=relatedTak se na tu naší republičku podívejte


http://www.youtube.com/watch?v=WH3ona1LIdk&feature=related


A někdy je docela dobrý být čech, hlavně když vyhrajeme v hokeji:-)

A na toto si pamutuju, to byli nervy.
Jsme sice malý ale nikdy nic nevzdáme!I když to soupeř psychycky neunese.

http://www.youtube.com/watch?v=8S2JaIeA708

Nechci jmenovat ale i Kanada to nezvladla:-)

http://www.youtube.com/watch?v=J0sZjtc065Q&feature=related

A když už neni síla, je vůle. jsme prostě takový:-)

http://www.youtube.com/watch?v=fEt-VjyWq4Q

http://www.youtube.com/watch?v=7yMUjn-vcoA&feature=related
Jsme nejlepší na světě! We are the best in the world!

http://www.youtube.com/watch?v=ypwnqKsXpbY&feature=related


Nu co říkáte, jsme dobrý ne? :-)

0 Comments:

Okomentovat

<< Home