<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3176792194332476809\x26blogName\x3dPetruv+Blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://petrgutweil.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://petrgutweil.blogspot.com/\x26vt\x3d-2152021035642015175', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
sobota 28. srpna 2010

Rozhledna

Jednoho dne jsme si řekli, že se půjdeme podívat na rozhlednu, která je od chaty asi 1 kilometr a moc lidí i ni neví. Je zní nádherný rozhled na všechny strany a je vidět asi 40 km daleko:-)
Jediný co my vadí, že se musí pořád do kopce:-)

Tak do takového kopce pořád lezeme. V dálce se již otvírá pohled na Benešovsko. Taťuldas říkal, že bývalo vidět Konopiště ale už nějak zarostlo.

Táák jsme tady, ještě vylézt pár schodů a můžeme se kochat.
No je to tedy kopeček ale zpátky to máme z kopce. Už se těším budeme večer opékat buřty.
1 Comments:

Blogger Iveta said...

tak to je krasny rozhled! Ale reknu vam, co si pamatuju kdyz jsem bydlela v Missouri :) tak tam at je clovek kde je, vidi mili a mili daleko. Takova rovina to je! Nikde ani kopecek :) Ale smekam kloubou dolu, do takovych vyslapu by me nikdo nedostal :) neee ze bych byla lina :) ale jsem . :)Mate to moc krasne :) Taky toho delate docela dost! :)

28. srpna 2010 17:28  

Okomentovat

<< Home