<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3176792194332476809\x26blogName\x3dPetruv+Blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://petrgutweil.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://petrgutweil.blogspot.com/\x26vt\x3d-2152021035642015175', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
sobota 17. dubna 2010

NASA

Strašně dlouho jsme na blog nic nedali a já bych to rád napravil. Tentokrát trochu netradičně ale mě to připadá dost zajímavý. Je to již delší čas, mi tatínek zničeho nic povídá jestli chci vidět živě start raketoplánu. Je to opravdu něco. A kde se to dá vidět? NASA má vlastní televizi.
A co tam dá vidět? Vše. Třeba ten raketoplán (bohužel už moc nepoletí), protože kamera je přidělaná přímo na něm a vy vidíte jak se Země vzdaluje. Skoro okamžitě je vidět celá Florida a za cca 40 sek. jsou vidět celé USA, kus Mexika a Canady.
Užasný jsou i záběry když se připojují k ICC (stála kosmická stanice), která je veliká asi jako panelák:-)a je na ní stálá posádka.
Na ní jsou samozřejmě také kamery, takže vidíte co tam ty lidé dělají a občas je vidět zeměkoule a když se budete dívat 80 minut, tak jí celou obletíte:-)
Vřele doporučuji se tam mrknout.


http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html1 Comments:

Blogger Button, Sr. said...

http://texasswimming.blogspot.com/2010/05/postcard-project.html

Glad your project is complete. Hope you're doing well. Maybe you will travel to the U.S. someday!?!?

2. května 2010 23:17  

Okomentovat

<< Home