<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3176792194332476809\x26blogName\x3dPetruv+Blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://petrgutweil.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://petrgutweil.blogspot.com/\x26vt\x3d-2152021035642015175', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
čtvrtek 3. prosince 2009

Postcards from USA

Neuvěřitelné ale podařilo se. Přišel poslední pohled stáu v USA. Mám již tedy všechny státy ameriky. Kdyby jenom to. Přicházejí z celého světa. Všem lidem co si na mně vzpomenou moc děkuji. Bohužel se stává, že maily,které jsou na pohledech napsané jsou nefunkční a tak nemůžu poděvat. Pokusím se alespoň takto. Já vím, těžko si někdo v americe přeště poděkování česky. Ale v posledním pohledu mně prosí abych řekl zda je kolekce kompletní. Ano už ano. A veliké poděkování musím poslat naší známé, která tuto akci vymyslela.

                                                           IVETE BUCK


No a pokud se snad někdo podívá. Je to poděkování do státu RI a nejen tam,všem!Hello....

I received your card from RI and this postcard completed my collection ofthe United States! Thank you so much for being part of this fantasticproject! It is so nice to have such good friends all over the world!Sincerely, Petr.