<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3176792194332476809\x26blogName\x3dPetruv+Blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://petrgutweil.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://petrgutweil.blogspot.com/\x26vt\x3d-2152021035642015175', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
neděle 24. ledna 2010

Hokej

Je to už docela dávno, co jsem napsal poslední příspěvek. A tak se to pokusím napravit. Před vánocemi přišel taťuldas domů a zeptal se. Nechceš jít na hokej? Chvilku jsem přemýšlel na jaký klub a táta řekl, že na Finy. Tédy národní mužstvo, to nehraje v Praze každý den.
Těšil jsem se, bylo docela narváno a všechno bylo jiný takový slavnostnější. Všude rozdávali vlajky a na obličej nam nalepili malé vlaječky. Zápas to byl pěkný vyhráli jsme 2:1 v prodloužení:-) Začátek se ale uplně nevyvedl. Nejdřív se hrála Finská hymna a když hráli naší tak se něco pokazilo a nedohráli jí celou. Vznikl trochu chaos ale vše se uklidnilo, když se začlo hrát. Tentokrát nemám fotky. Nahrál jsem malé video a pokud to pujde vložím ho.
Další přízpěvky dám snad častěji. Ale škola je čím dál tím náročnější.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home