<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3176792194332476809\x26blogName\x3dPetruv+Blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://petrgutweil.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dcs\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://petrgutweil.blogspot.com/\x26vt\x3d-2152021035642015175', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
pondělí 25. ledna 2010

vánoce s kaprem

Ono není kapr jako kapr. Ná vánoce má být kapřík ale mě ryby moc nechutnaj a hlavně mají moc kostí. Říkal jsem to tátovi a on řekl, že něco vymyslíme. Na štědrý den večer, vzal kuřecí řízek, všelijak ho naklepával a ořezával. Dokonce si přinesl i foťák. No byl jsem na tu záhadnou večeři opravdu zvědavý a docela jsem čumněl. Tomu neuvěříte, dostal jsem kuřecí řízek, který vypadal jako kapr a samozřejmně bramborový salát, co jsme spolu dělali.
Mrkněte na pár fotek. Mě se ten řízkový kapr moc líbil a fakt byl neuvěřitelně dobrý.


Prostě vánoce s taťuldou jsou vždycky moc hezký.

0 Comments:

Okomentovat

<< Home